Gestió cívica

 

El model de gestió cívica és l’instrument de participació ciutadana pel qual s’atribueix a la federació territorial que aplega a més de 300 entitats, el Secretariat d’entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta la gestió dels dos equipaments municipals amb l’objectiu de fomentar la participació ciutadana en iniciatives d’interès públic. En aquest sentit els centres cívics es defineixen com a equi­paments culturals de proximitat. Les paraules clau que els defineixen són cultura i dinamit­zació comunitària. Per tant esdevenen espais generadors de discursos culturals propis amb la comunitat propera en el seu entorn, ciutada­nia, teixit associatiu i altres equipaments cultu­rals de l’entorn.

El treball s’enfoca a fer compatible l’excel·lència de les propostes i programacions cul­turals i l’accessibilitat de la cultura a tots els públics. La dinamització comunitària es vehicula a tra­vés del model de governança on les entitats i ciutadania participen de la gestió dels centres.

 

MEMÒRIA 2021  

 

Vols contactar amb nosaltres?

Contactar