COTXERES CASINET (SECRETARIAT D’ENTITATS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA d’ara endavant “SECRETARIAT”) com a responsable del tractament, a través de la seva pàgina web, cotxeres-casinet.cat garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en el que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament per l’organització, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

 

SECRETARIAT  només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que puguin permetre la licitud del tractament. Així mateix a adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades per a la protecció dels drets i llibertats de les persones interessades.

 

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades a través del seu lloc web:

 

1.1.1. Responsable del tractament

Identitat: SECRETARIAT D’ENTITATS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA “SECRETARIAT”.

CIF: G58186180.

Direcció Postal: C/Sants 79, 08014 Barcelona.

Correu electrònic: cotxeres-casinet@secretariat.cat.

 

1.1.2. Finalitat del tractament de les dades, legitimació del tractament i conservació

 

A SECRETARIAT, tractarem les seves dades amb les següents finalitats:

  • Atendre les seves sol·licituds d’informació a través del nostre e-mail de contacte i enviar-li el nostre newsletter, legitimats pel consentiment que ens presta al posar-se en contacte amb nosaltres i subscriure’s al nostre butlletí informatiu. Article 6.1.a) RGPD 2016/679.
  • Gestionar la seva alta com a Usuari de la nostra plataforma i prestar-li els nostres serveis a través de la mateixa, legitimats per la relació contractual per a la prestació de serveis. Article 6.1.b) RGPD 2016/679.
  • Realitzar tractaments de videovigilància amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, béns e instal·lacions, i també totes aquelles activitats que realitza per a l’administració pública, emparats en l’interès públic. Article 6.1.e) RGPD 2016/679.
  • Enviar-li als usuaris de la nostra plataforma, el nostre newsletteri comunicacions comercials relacionades amb els nostres serveis, legitimats pel nostre interès legítim. Article 6.1.f) RGPD 2016/679.

 

Una vegada acomplerta la finalitat per la qual es va portar a terme el tractament de les seves dades, aquestes es destruiran i nomes seran conservades les necessàries per a portar a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables. En el cas de les dades necessàries per a dur a terme comunicacions comercials, es mantindran les mateixes fins als terminis que determini la legislació o fins el moment en que l’interessat s’oposi al tractament.

 

 

1.1.3. Destinataris de les seves dades

 

Les seves dades podran ser cedides a terceres entitats col·laboradores de SECRETARIAT. Per a la resta de casos, no es contempla cap altra tipus de cessió de dades a tercers en cap cas, excepte quan pugui existir una obligació legal.

 

 

Transferències Internacionals de Dades

 

Per a poder oferir-li els nostres serveis, SECRETARIAT contracta recursos que duen a terme transferències internacionals de dades a tercers països situats fora de la Unió Europea. Aquests països, compten amb un adequat nivell de protecció de dades declarat per la Comissió Europea i també amb l’aportació de garanties adequades com Clàusules Contractuals Tipus. Les activitats on es duen a terme aquestes transferències internacionals de dades son:

 

 

  • Quan s’envien les dades que ens ha facilitat per a subscriure’s al nostre newsletter, per mitjà de l’empresa Mailchimp, que realitza la seva activitat de tractament de les seves dades personals a països tercers de fora de la Unió Europea. La versió completa de la seva Política de Privacitat, es pot consultar a les seves corresponents polítiques sobre el tractament de les dades recollides: https://mailchimp.com/gdpr/.
  • Els casos en que pugui haver també transferències internacionals de dades, serà a través de les cookies provinents de tercers (Google Analytics).Pot informar-se de les transferències de dades a països tercers que, en el seu cas, realitzen els tercers identificats en aquesta política de cookies, en les seves corresponents polítiques sobre el tractament de les dades recollides.

 

 

Decisions automatitzades incloses l’elaboració de perfils

SECRETARIAT, no realitza la presa de decisions automatitzades i tampoc l’elaboració de perfils.

 

 

Drets de l’interessat

 

Com a usuari de cotxeres-casinet@secretariat.cat, tindran dret a:

 

  • Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, en el moment que consideri que no son necessàries per a la finalitat que varen ser recollides.
  • Sol·licitar la portabilitat o limitar el tractament, en aquest cas només conservarem els estrictament necessaris per a portar a terme l’exercici de reclamacions.
  • Enretirar el seu consentiment, en qualsevol moment.

 

Per a procedir a l’exercici de drets haurà de posar-se en contacte amb nosaltres, a la nostra direcció de correu electrònic cotxeres-casinet@secretariat.cat. Si considera que els seus drets de protecció de dades han sigut vulnerats podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través dels seus corresponents espais web www.aepd.es i apdcat.gencat.cat.

Vols contactar amb nosaltres?

Contactar